29 62 69 79 info@loeven-ung.dk

Screening, udviklingsplaner & resultatmålinger

Screening:

Når den unge har boet på Løven i 3 måneder, udarbejdes der en grundig og helhedsorienteret screening, hvor der er fokus på at afdække den unges ressourcer og udfordringer. Screeningen er struktureret ud fra ICS-metoden og der sikres derved en holistisk forståelse af den enkeltes unges behov og udvikling. Ud fra denne screening klarlægges den unges støtte- og behandlingsbehov, som der så arbejdes videre med i den daglige indsats og i de pædagogiske udviklingsplaner. Hver sjette måned følges der i en statusudtalelse op på screeningen, hvor den unges udvikling og videre behov beskrives.

Udviklingsplaner og resultatmålinger:

Når en ung flytter ind, udarbejder vi en pædagogisk udviklingsplan, som beskriver indsatsen for at den unge understøttes i sin udvikling, stimuleres til læring, opøver selvstændighed, sikres størst mulig sundhed og højest mulige livskvalitet. Vi vurderer og tilrettelægger den konkrete indsats med udgangspunkt i den enkeltes behov og altid i samarbejde med beboeren. I udviklingsplanen udvælger vi 3 delmål, som der arbejdes fokuseret med og resultatmåles på, i en overskuelig og afgrænset periode.


Vi benytter os af metoden: ”SMART mål”.

SMART mål er smarte, fordi målene er:
Specifikke

Målbare
Attraktive
Realistiske

Tidsbestemte

Der følges op på og dokumenteres dagligt på de tre delmål, og hver 14. dag afholdes der udviklingssamtaler, hvor beboeren sammen med sin primærpædagog ser på, hvordan udviklingen går. Til disse udviklingssamtaler anvendes der bl.a. grafer som visuelt kan illustrere den unges udvikling, da det for de unge ofte er nemmere at forholde sig til det, når de kan se det konkret og visuelt.

Løvens dokumentation er af høj kvalitet, der blandt andet indeholder kontinuerlige screeninger, udviklingsplaner med konkrete, målbare mål samt resultatmåling.

     – Citat fra Tilsynsrapport august 2019.

Kontakt os

Opholdsstedet Løven er godkendt til ti pladser til unge i alderen 10-26 år jf. Serviceloven § 66 og §107. Pladserne fordeles fleksibelt mellem servicelovens §66 og §107.

Lindevej 16, 4300 Holbæk

info@loeven-ung.dk

 

Daglig leder

29 62 69 79

Forstander

30 45 54 80

Husets telefon

20 73 65 00

Send os en besked